תקנון, תנאי שימוש באתר ומדיניות ביטול עסקאות עם צרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן


כללי
אתר מרכז כיוונים – בהנהלת נועה רול ובשמו באנגלית Mercaz Kivunim בדומיין www.mercazkivunim.com ,  (יכונה להלן גם "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם (יכונה להלן גם "הציבור" או "הלקוח" או "המשתמש"). כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר. האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, תכניו המילוליים והגרפיים כולל שירותיו, היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. לבירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו noa@mercazkivunim.com

ייעוץ רפואי והסתמכות על תכנים הקשורים למצבי בריאות וחולי
כל התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי מקצועי או כל ייעוץ מקצועי אחר. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית או\ו תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא על מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמשים בטרם הם פונים אל רופא ו/או רופא מומחה בתחום בו הם יבחרו. לעיתים, מבטאים התכנים גישה מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים באתר כמקובל בתחום הרפואה, הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו\או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב. במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.

השימוש באתר ובחנות הוירטואלית המופעלת באתר 
כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה בחנות הוירטואלית המופעלת באתר בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן: גיל המשתמש באתר הינו מעל 18 שנים, המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה בחנות האתר של משתמש הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה ו/או לעסקת הרכישה עליה התחייב. המבצע וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר ובחנות האתר. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל משתמש להכניס פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל, שמסירתם הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. על משתמש בחנות האתר חלה חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול - לפי שיקול דעתם הבלעדי - במקרה בו משתמש בחנות האתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד- צדדי של העסקה/השירות או הגבלתם.

אחריות
האתר יספק אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
נתוני המוצרים המופיעים באתר הם כפי שנמסרו למי ממפעילי האתר ו/או הנהלת האתר על ידי יצרני המוצרים הללו והנם באחריותם הבלעדית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו. מובהר, כי אחריות האתר למוצרים המתפרסמים בו מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. האחריות על טיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן בלבד בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו ולדין בכלל. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר. כל מידע המתפרסם באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע) לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. בעת שימוש במוצרים הנמכרים באתר יש לפעול רק על-פי ההנחיות וההתוויות המפורסמות בצמוד לכל מוצר. אין לראות במידע המפורסם באתר משום הבטחה ו/או התחייבות לתוצאה כלשהי ו/או הטלת אחריות כלשהי על האתר ו/או מי ממפעיליו לאופן פעילות המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

פרטיות
כל המידע אשר יסופק על ידך במהלך הגלישה באתר, יישאר חסוי ופרטיותך תישמר ללא תנאי ובצורה קפדנית. אנחנו לעולם לא נעביר שום פרט או מידע אודותיך לשום גורם שלישי חיצוני. כל מידע הקשור אליך רפואית יישאר חסוי תחת חוק סודיות רפואית. אנו פועלים תחת אמנת שירות ודבקים למלא אחר העקרונות שהצבנו לעצמנו הן מבחינת שרות הלקוחות והן מבחינת איכות המוצרים והשירותים המסופקים על ידנו. פרטיותך תכובד על ידנו באופן מלא ועל פי המפורט בתקנון ובתנאי השימוש באתר.

מדיניות ביטול עסקה על ידי הלקוח
הלקוח יכול לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ביטול עסקה
האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לספק מוצר או שירות מסוים. במקרה כזה, נודיע ללקוח על ביטול העסקה או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי ובמידה ולא יקבל הלקוח את ההצעה יהיה רשאי לבטל את העסקה ולא יחויב בהוצאות כל שהן.

פרסומות ועדכונים באמצעות דואר אלקטרוני
הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני תוכלו להסיר את כתובתכם על ידי מייל חוזר לכתובת noa@mercazkivunim.com

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לאתר ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר - בכתב ומראש.

קישורים
באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר ו/או מי ממפעיליו אינם אחראים למידע ו/או לשירות הנמצא באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

שונות
האתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מבעלי האתר ו/או מפעיליו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת כלשהי, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1891"( חוק הגנת הצרכן" או “החוק”( מקנה לצרכן )כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן( זכות ביטול לגבי סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו. כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים לצורך התמצאות במדיניות זו )החלה עליך רק אם הנך צרכן(, אנא בדוק קודם כל באיזה אופן בוצעה העסקה )עסקת מכר מרחוק, עסקת רוכלות או עסקה בנקודת מכירה(, ולאחר מכן בדוק מהו סוג העיסקה )לדוגמא: עסקת רכישת טובין, עסקת למתן שירות מתמשך או עיסקה למתן שירות שאינו מתמשך.)


ביטול עסקת מכר מרחוק

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב"עסקת מכר מרחוק:"

 • עסקת טובין בלתי פסידים – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, רישום לקורס, (בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק”, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 11 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 11 יום. במידה והקורס התחיל ניתן לבטלו עד ל- 24 שעות לפני תחילת המפגש השני. לא יתקבלו ביטולים לאחר תחילת המפגש השני. סעיף זה נוגע לקורס אונליין באינטרנט וקורסים "פרונטליים" / פיזיים כאחד. 
 • עסקת טובין פסידים -  כלומר מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק, כגון פרחי באך המותאמים באופן אישי לכל לקוח ולא ניתן להעבירם לאדם אחר. לא יהיה ניתן לבטל עסקה זו, בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 בהן מופיע בסעיף 6 שהזכות לביטול עסקה לא תחול על תרופות ותוספי תזונה.
 • עסקת שירותים – אם הזמנת מאתנו שירותים בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק” )כאמור(, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 11 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, עליך לבטל את ההתקשרות יומיים לפחות לפני תחילת מתן השירות שהזמנת, למשל יומיים לפני תחילת הקורס או מועד הטיפול הנקבע; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 11 יום.
 • לאחר קבלת שירות כגון טיפול נטורופתי, לא יהיה ניתן לבטל את התשלום השירות, מכיוון שהוא כבר ניתן.
 • יש להודיע על ביטול שירות כגון ביטול טיפול נטורופתי לפחות 24 שעות טרם הטיפול שנקבע. ביטול הטיפול בזמן פחות מ- 24 שעות או אי-הגעה יגרום לחיוב של 50% מעלות הטיפול שנקבעה.

 

ביטול עסקת רוכלות

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב"רוכלות:"

 • עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים (למשל, קורס), בנסיבות של “עסקה ברוכלות” )כאמור(, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 11 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 11 יום. במידה והקורס החל ניתן לבטלו עד ל- 24 שעות לפני תחילת המפגש השני. לא יתקבלו ביטולים לאחר תחילת המפגש השני. סעיף זה נוגע לקורס אונליין באינטרנט וקורסים "פרונטליים" / פיזיים כאחד. 
 • עסקת טובין פסידים -  כגון מוצרים המותאמים באופן אישי לכל לקוח כגון פרחי באך או ארומתרפיה ולא ניתן להעבירם לאדם אחר. לא יהיה ניתן לבטל עסקה זו, בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 בהן מופיע בסעיף 6 שהזכות לביטול עסקה לא תחול על תרופות ותוספי תזונה.
 • עסקת שירותים – אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1891 ,מדובר ב"עסקת רוכלות", זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 11 ימים )(בעסקה עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשיםמיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו בשלמותם כשאריזתם סגורה. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 11 יום.
 • לאחר קבלת שירות כגון טיפול נטורופתי, לא יהיה ניתן לבטל את התשלום השירות, מכיוון שהוא כבר ניתן.
 • יש להודיע על ביטול שירות כגון ביטול טיפול נטורופתי לפחות 24 שעות לפני מועד הטיפול שנקבע. ביטול הטיפול בזמן פחות מ- 24 שעות או אי-הגעה יגרום לחיוב של 50% מעלות הטיפול שנקבעה.


 

 ביטול עסקה שבוצעה בנקודת מכירה


 • עסקת טובין – אם רכשת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, קורס ( בנקודת מכירה, תוכל לבטל את הרכישה בתוך 11 ימים מהיום שקיבלת את הטובין. הוראה זו חלה רק אם מחיר הטובין עולה על 50 ₪ ואם תחזיר לנו את הטובין מבלי שנפגמו ומבלי שעשית בהם שימוש. אם דרשנו ממך לרכוש מאתנו טובין כתנאי להזמנת השירות, תוכל להחזיר את הטובין אם תבטל את השירות בהתאם לסעיף זה, גם אם עשית שימוש בטובין. לתשומת לבך, רכישת ציוד מאתנו לצורך קבלת השירותים היא אופציונלית, ואיננו מחייבים אותך לרכוש מאתנו טובין. במידה והקורס החל ניתן לבטלו עד ל- 24 שעות לפני תחילת המפגש השני. לא יתקבלו ביטולים לאחר תחילת המפגש השני. סעיף זה נוגע לקורס אונליין באינטרנט וקורסים "פרונטליים" / פיזיים כאחד. 


 • עסקת טובין פסידים -  כגון מוצרים המותאמים באופן אישי לכל לקוח כגון פרחי באך או ארומתרפיה ולא ניתן להעבירם לאדם אחר. לא יהיה ניתן לבטל עסקה זו, בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 בהן מופיע בסעיף 6 שהזכות לביטול עסקה לא תחול על תרופות ותוספי תזונה.  • עסקת שירותים – אם הזמנת שירותים הניתנים על ידינו במסגרת הרישיון בנקודת מכירה, או שירותים אחרים המפורטים בתוספת לתקנות תקנות הגנת הצרכן ) (ביטול עסקה(, ), תשע"א-0515 – זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 11 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אם התחלנו לספק לך את השירות אנחנו נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.
  • כדי לקבל החזר, עליך להציג לנו חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה או הוכחה אחרת על עצם ביצוע הרכישה או הזמנת השירות, המועד בו התקיימה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. אנחנו נחזיר לך את הסכום ששילמת, או נבטל את חיובך, פחות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או  100 ₪ או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, וכן דמי סליקת כרטיס אשראי עבור העסקה שבוטלה, אם חברת הסליקה גבתה מאתנו דמי סליקה.
 • לאחר קבלת שירות כגון טיפול, לא יהיה ניתן לבטל את התשלום השירות, מכיוון שהוא כבר ניתן.
 • יש להודיע על ביטול שירות כגון ביטול טיפול נטורופתי לפחות 24 שעות ממועד הטיפול הנקבע. ביטול הטיפול בזמן פחות מ- 24 שעות או אי-הגעה יגרום לחיוב של 50% מעלות הטיפול שנקבעה.סכומים שנוכל לגבות ממך


 • במקרה של עסקאות מכר במרחוק, או עסקאות שבוצעו בנקודת מכירה, אשר בוטלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן כמפורט לעיל, נוכל לחייב אותך בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. אנו לא נחייב אותך בדמי ביטול אלו, אם ההתקשרות בוטלה בשל פגם בטובין בלתי פסידים או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידנו.
 • במקרה של ביטול עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.


כללי

 • אם קיבלת את הטובין הבלתי פסידים (לרבות הטובין נושא העסקה או טובין שקיבלת בעקבות ההתקשרות), באחריותך להשיב אותם אלינו. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול העיסקה.
 • השבת הטובין תעשה באחריותך ועל חשבונך לכל אחת מהנקודות שיוגדרו על ידינו כנקודת החזרה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך) וזאת גם אם הטובין הומצאו למענך. (ככל שנאשר לקיחת הציוד מחצריך, עלויות הלקיחה יחולו עליך). למרות האמור, במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את הטובין לרשותינו במקום שבו נמסר לו ולהודיע לנו על כך.
 • האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי חוק הגנת הצרכן, ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.
 • מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לדוגמא: טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • במקרה בו נאשר ביטול עסקה, גם במקרים בם איננו מחויבים לאשרה על פי דין, נהיה זכאים להתנות את הביטול בתנאים או לגבות תשלומים נוספים לפי שיקול דעתנו.
 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, בכפוף לכל דין
 • ההגדרות במדיניות זו הינן בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן התשמ"א– 1891 ,בשנויים המחויבים.


כיצד ניתן לפנות אלינו

– ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות שלנו. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מאיתנו המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר אלינו כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא סגור ובאריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 11 יום מתאריך רכישת המוצר. ככל והמוצר לא יחזור כמפורט לעיל לא יהא זכאי הלקוח להחזר כספי בעבור המוצר.


לביטול עסקה ניתן לפנות בציון פרטיך כולל ת.ז. ואמצעי התשלום לאחד מאלה: 

טלפון: 0523603660

מייל: noa@mercazkivunim.com

דואר רשום: ארלוזורוב 146, תל אביב, 62098


– לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהיא וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב מבלי שיהא לך כל זכות כנגד האתר ובעליו ואתה מוותר על כל תביעה או טענה כנגדם.


– במקרה של ביטול העסקה, יחזיר בעל האתר ללקוח את כספו מיד לאחר קבלת המוצר לידיו כשהוא באריזתו ובמצב שניתן לעשות בו שימוש ולמכרו שוב.


– אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לבעל האתר, זאת בנוסף לדמי הביטול.


– מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. בעל האתר לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.


– לא תתאפשר החלפה/החזרה (ביטול) בגין הזמנה מיוחדת כגון: פרחי באך, צמחי מרפא או מוצרים בתחום הארומתרפיה.

– לא תתאפשר החזרה או ביטול ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.

 

תשלום, אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח בישראל לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות בתנאים כדלהלן:

 

תשלום עבור משלוחים

דואר שליחים בארץ עד הבית בעלות 50 ₪ תוך 10 ימי עסקים בהתאם למקום המגורים.

לאזורי קצה תיתכן עלות נוספת- יעודכן בשלב ביצוע ההזמנה.

איסוף עצמי בתיאום מראש, מכמה נקודות בארץ. (לבירור אפשרויות לאיסוף עצמי יש ליצור קשר עם בעל האתר)

 

מועדי ואופני אספקה

ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה.

אנו מתחייבים ל 3-7 ימי אספקה למוצרים הקיימים במלאי לישובים המקבלים דואר (עפ"י רשימת הישובים המופעים באתר דואר ישראל)

ו- 7-14-   ימי אספקה למוצרים אשר הוזמנו בהזמנה אישית  (כגון פרחי באך וארומתרפיה).

בעל האתר לא יהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו כגון שביתה ברשות הדואר, מצב מלחמה וכו' .

למען הסר ספק ימי שישי, שבת, חגים וחול המועד במדינת ישראל , לא יספרו כימי עסקים.

בעל האתר יבצע משלוחים רק לערים וישובים שדואר ישראל מבצע משלוח דואר אליהם כמפורט באתר דואר ישראל. כל בקשה למשלוח מחוץ לערים וישובים בהם מבצע דואר ישראל משלוחים ומסירות הנה באחריות המזמין בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות על ביצוע הזמנה זו ולא תידרש להחזר כספי בגין עסקה שבוצעה ומבוקש בה מסירה של הטובין לישוב או עיר אליהם דואר ישראל לא מבצע שליחויות או מסירות.

באחריות המזמין לבדוק את רשימת הישובים בהם דואר ישראל מבצע שליחויות או מסירות באתר דואר ישראל לפני ביצוע ההזמנה.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה או לפי כללים ותנאים שיקבעו על ידי האתר באופן ספציפי עבור מוצר או מוצרים שיפורסמו וישווקו על ידו.

- דואר רשום | על ידי דואר ישראל - עד 14 ימי עסקים
- דואר שליחים | על ידי דואר ישראל - עד 5 ימי עסקים

אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום עבורה. זמני האספקה הצפויים להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימי עסקים לדואר רשום ועד 5 ימי עסקים לדואר שליחים, יחד עם זאת יתכנו שינויים במועדי האספקה בכפוף לתנאי ומדיניות המשלוחים של חברת דואר ישראל. ימי עסקים הם ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון. המוצרים יסופקו על פי אופן השילוח שיבחר על ידי המשתמש בדף הרכישה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום הסדרת התשלום. אם נמסרו פרטים לא מלאים ו/או לא נכונים יתארך מועד האספקה עד לברור העניין. האתר לא יהא אחראי לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתו. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.